Nostalgia
Nostalgia

18-01, 11.5x16, pastel

press to zoom
A new pottery collection
A new pottery collection

18-02, 11.5x16, pastel

press to zoom
A Quiet Afternoon
A Quiet Afternoon

18-03, 11.5x16, pastel

press to zoom
Weekend Outing
Weekend Outing

18-22, 11.5x16, pastel

press to zoom
Mediterranean Sea
Mediterranean Sea

18-07, 11.5x16, pastel

press to zoom
My Flying Mind
My Flying Mind

18-08, 11.5x16, pastel

press to zoom
Backyard Sky
Backyard Sky

18-09, 11.5x16, pastel

press to zoom
Mother's Day Dream
Mother's Day Dream

18-10, 11.5x16, pastel

press to zoom
A Backdrop
A Backdrop

18-11, 11.5x16, pastel

press to zoom
Wishing to See a New Self
Wishing to See a New Self

18-04, 11.5x16, pastel

press to zoom
Gardner's Flowers
Gardner's Flowers

18-06, 11.5x16, pastel

press to zoom
Sunshine
Sunshine

18-12, 11.5x16, pastel

press to zoom
Mandeville
Mandeville

18-13, 11.5x16, pastel

press to zoom
Bringing the Flowers
Bringing the Flowers

18-15, 11.5x16, pastel

press to zoom
Afternoon Reflection
Afternoon Reflection

18-14, 11.5x16, pastel

press to zoom
Window View
Window View

18-05, 11.5x16, pastel

press to zoom
My Fair Lady
My Fair Lady

18-16, 11.5x16, pastel

press to zoom
A Brach, A World
A Brach, A World

18-18, 11.5x16, pastel

press to zoom
Art on the Wall
Art on the Wall

18-17, 11.5x16, pastel

press to zoom
Melody
Melody

18-20, 11.5x16, pastel

press to zoom
Lily Pond
Lily Pond

18-21, 11.5x16, pastel

press to zoom
Fairway View
Fairway View

18-23, 11.5x16, pastel

press to zoom
Joyful Encounter
Joyful Encounter

18-24, 11.5x16, pastel

press to zoom
Morning Greeting
Morning Greeting

18-25, 11.5x16, pastel

press to zoom
From a Distance
From a Distance

18-26, 11.5x16, pastel

press to zoom
Passing By
Passing By

18-30, 11.5x16, pastel

press to zoom
Remembering a Friend
Remembering a Friend

18-19, 11.5x16, pastel

press to zoom
Jasper Park
Jasper Park

18-28, 11.5x16, pastel

press to zoom
Watchful Waiting
Watchful Waiting

18-29, 11.5x16, pastel

press to zoom
Sammamish River Trail
Sammamish River Trail

18-27, 11.5x16, pastel

press to zoom